SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Cz?onkowstwo

Cz?onkostwo w Towarzystwie Tenisowym SCORE Elbl?g jest dobrowolne i uprawnia do:

  • zni?ek zaj?? tenisowych i squashowych organizowanych przez Towarzystwo Tenisowe SCORE,
  • zni?ek obozów, pó?kolonii organizowanych przez Towarzystwo Tenisowe SCORE,
  • zni?ek wpisowego podczas turniejów organizowanych przez Towarzystwo Tenisowe SCORE Elbl?g,
  • pierwsze?stwa podczas zapisów do wszystkich imprez, zaj??, obozów oraz pó?kolonii organizowanych przez Towarzystwo Tenisowe SCORE Elbl?g.

Sk?adka cz?onkowska wynosi 5 z? miesi?cznie lub 50 z? rocznie. W przypadku 2 osób z jednego gospodarstwa domowego sk?adka pomniejszona jest do 3z? miesi?cznej sk?adki lub 30 z? sk?adki rocznej; w przypadku wi?kszej ilo?ci osób sk?adka wynosi odpowiednio 2 z? lub 20 z?. Sk?adk? nale?y ui?ci? bezpo?rednio na koncie TT SCORE Elbl?g:

Towarzystwo Tenisowe SCORE Elbl?g
ul. Kossaka 9/37, 82-300 Elbl?g

Alior Bank
61 2490 0005 0000 4530 2905 1939

W tytule przelewu prosimy o wyszczególnienie okresu oraz osób za które dokonywana jest p?atno??.

Osoby przyst?puj?ce do Towarzystwa Tenisowego SCORE Elbl?g zobowi?zuj? si? i? zapoznali i akceptuj? Statut TT SCORE Elbl?g, a tak?e wype?ni? poni?sz? deklaracj? cz?onkowsk? i podpisan?:

  • dostarczy? osobi?cie trenerowi podczas zaj?? organizowanych przez Szkol? Tenisa SCORE Elbl?g lub Towarzystwo Tenisowe SCORE Elbl?g,
  • wys?a? mailem na adres: admin@tenis.elblag.pl

Po otrzymaniu prawid?owo wype?nionej deklaracji oraz po zaksi?gowaniu wp?ywu kwoty sk?adki na konto Towarzystwa, Zarz?d na najbli?szym posiedzeniu dokona wpisania nowych osób na list? cz?onków.

Za??czniki:   Deklaracja.doc (41kb)