SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Liga-Squash SCORE

Strefa chroniona jest przed nieautoryzowanym dostępem. Prosimy się zarejestrować używając loginu i hasła, który mogą otrzymać Państwo od administratora.

Login: Hasło:  

1 Rados?aw ?uczak  - 100.00
2 Arkadiusz St?pie? - 82.97
3 Dominik ?nigier - 74.22
4 S?awomir Grudzi?ski - 68.19
5 Bart?omiej Wrzosek - 63.50
6 Pawe? ?wiere??o - 59.59
7 Marcin Antczak - 56.21
8 Karolina Skorek - 53.21
9 Patryk Sobo? - 50.51
10 Wiktor Mikulski - 48.04
11 Bart?omiej Czaczkowski - 45.77
12 ?ukasz Belewicz - 43.67

Regulamin
 
Zmiany w regulaminie ligi Squash SCORE
 
1. Liga rozpoczyna si? z dniem 01.10.2014 a ko?czy 31.05.2015
 
2. Do ligi mo?na do??czy? w ka?dym momencie. Zawodnik przyst?puj?cy do ligi
wpisywany jest automatycznie na ostatnim miejscu rankingu.
 
3. Przyst?pienie do ligi jest darmowe.
 
4. Aby przyst?pi? do ligi nale?y wype?ni? kart? wpisow? w recepcji klubu Squash SCORE.
 
5. Rozgrywki ligowe odbywaj? si? w ka?d? niedziel? o 17.00-19.00. Wpisowe wynosi 15z?. Zawodnicy na rozgrywki mog? równie? umawia? si? indywidualnie.
 
6. W trakcie trwania rozgrywek odb?d? si? trzy turnieje ligowe (13.09.2014, 17.01.2015, 15.06.2015), w którym zawodnicy mog? zdoby? dodatkowe punkty kolejno za miejsca:
 
1.100,00
2.82,97
3.74,22
4.68,19
5.63,50
6.59,59
7.56,21
8.53,21
9.50,51
10.48,04
11.45,77
12.43,67
1341,71
14.39,88
15.38,16
16. 36,55
 
7. Gra? mo?na z ka?dym zawodnikiem zapisanym do ligi, ale z jedn? osob? nie mo?na rozegra? wi?cej ni? jednego meczu w miesi?cu.
 
8. Wyzywaj?cy w przypadku odmowy pojedynku przez wyzywanego musi otrzyma? alternatywn? propozycje terminu od odmawiaj?cego. Niepodanie alternatywnego terminu b?dzie ko?czy? si? przyznaniem 100% punktów dla wyzywaj?cego.
 
9. W przypadku kontuzji osoba kontuzjowana nie mo?e by? wyzywana na pojedynki ligowe.
 
10. Liga trwa 8 miesi?cy, do ko?cowej klasyfikacji zaliczone s? wyniki z 6 najlepszych miesi?cy plus punkty z turniejów
 
11. Najaktywniejszy zawodnik (który rozegra najwi?cej pojedynków w miesi?cu) zostaje nagrodzony.
 
12. Do rankingu zaliczana jest suma punktów z czterech najlepszych meczy rozegranych przez zawodnika w danym miesi?cu.
 
13. Aktualizacja tabeli wyników odbywa si? raz w miesi?cu
 
14. Mecze rozgrywane s? systemem ‘Best of 5’ (do 3 wygranych setów), liczenie setów do 11pkt.
 
15. Mecze s?dziuj? sami zawodnicy. Mecz mo?e s?dziowa? s?dzia, ale zawodnicy musz? zorganizowa? s?dziego we w?asnym zakresie i musi on by? zaakceptowany przez ka?dego z zawodników. W przypadku braku s?dziego ka?da decyzja musi zasad zaakceptowana przez ka?dego z zawodników, a je?eli pojawia si? sprzeczne zdanie zawsze grany jest LET (czyli powtórka punktu).
 
16. Za wygrany mecz zawodnik otrzymuje:
 
W przypadku gdy mecz zako?czy? si? wynikiem 3 : 0 – 100% warto?ci punktowej przeciwnika,
W przypadku gdy mecz zako?czy? si? wynikiem 3 : 1 – 80% warto?ci punktowej przeciwnika,
W przypadku gdy mecz zako?czy? si? wynikiem 3 : 2 – 60% warto?ci punktowe przeciwnika.
 
17. Zawodnik pokonany otrzymuje punktów 40 % punktów zwyci?zcy w przypadku wyniku 2:3. 
 
18. Uczestnicy ligi otrzymuja punkty dodatkowe (liczone poza czterema najlepszymi wynikami) za rozegrany turniej w klubie Squash Score. Punkty otrzymuje si? w zale?no?ci od pozycji jaka zawodnik osiaga. Za zaj?cie miejsca 1-ego otrzymujemy ilo?? punktów jak za wygranie z pierwszym zawodnikiem ligi 3:0, za zaj?cia 2-ego ilo?? jak za wygranie 3:0 z drugim w ranikingu itd.
 
19. Warto?? punktowa zawodników:
 
Miejsce Warto?? punktowa
 
1 100
2 80
3 70
4 60
5 50
6 45
7 40
8 35
9 30
10 25
11-15 20
15-20 15
 
20..Aktualizacja rankingu odbywa si? co miesi?c. B?dzie on dost?pny na tablicy og?osze? w klubie oraz na stronie internetowej klubu.
 
21.Zawodnicy s? zobowi?zani do przestrzegania zasad bezpiecze?stwa gry, wytyczonych przez ?wiatow? Federacje Squasha.
 
22.Zawodnicy godz? si? na publikacje ich imienia i nazwiska oraz zdj?? wykonanych podczas meczu na stronie internetowej klubu oraz w klubie.
 
23.Zawodnicy s? zobowi?zani do przestrzegania powy?szego regulaminu.