SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Urodziny z rakiet?

Zorganizuj urodziny w Squash SCORE.

Nie masz pomys?u jak wyprawi? urodziny swojemu dziecku, a samodzielna organizacja przyj?cia wymaga zbyt du?o wk?adu i wysi?ku? Z nami nie musisz si? o to martwi?, wystarczy, ?e skorzystasz z naszej oferty.

Zapewniamy, ?e w ten urodzinowy dzie? Twoja pociecha i zebrani go?cie,  b?d? bawili si? w zupe?nie inny sposób. W naszym klubie takie okazje ?wi?tuje si? aktywnie! Dlatego te? na dzieci b?dzie czeka?a kadra, która zapewni odpowiednie gry i zabawy przez ca?y czas trwania urodzin oraz umo?liwi go?ciom „pierwsze” spotkanie ze squashem.

Siedzenie przy zastawionym smako?ykami stole to ju? przesz?o??. Przek?ski jak najbardziej, ale tylko dla uzupe?nienia si? na dalsz? zabaw?.

Dajmy dzieciom si? wybawi?!

Urodziny w klubie squash Score staj? si? z miesi?ca na miesi?c coraz bardziej popularne. 

W urodzinach moga bra? udzia? dzieci od 5 roku ?ycia.

Koszt 2-godzinnej zabawy (rezerwacja ca?ego klubu , przez pierwsz? godzin? instruktor prowadzi ruchowe ruchowe zabawy i zaj?cia integracyjne z ca?? grup?, druga godzina to zaj?cia squash z dwoma instruktorami na  dwóch  kortach , zastawa sto?owa) wynosi 290z? do 16 dzieci, ka?de kolejne dziecko to 10z?. Doro?li podczas gdy dzieci bawi? si? na jednym korcie mog? gra? na drugim korcie.

Koszt 2-godzinnej zabawy (rezerwacja jednego kortu, k?ciku dla dzieci wraz z opiek? jednego instruktora, zastawa sto?owa) wynosi 190z? - do 8 dzieci., ka?de kolejne dziecko to 10 zl. Instruktor przez 2 godziny prowadzi ruchowe zabawy oraz zaj?cia squash dostosowane do wieku i mo?liwo?ci uczestników.

10% rabatu dla dzieci uczestnicz?cych w zaj?ciach w Szkole Tenisa lub Squasha Score. 10% rabatu dla rodzin z KDR. W klubie znajduje si? mini kawiarenka, gdzie rodzice mog? kupi? kaw?, herbat? ( koszt od 3z? do 4,50z? )

Urodziny odbywaj? si? w klubie Squash Score- ul. Grunwaldzka 135 - hala HSW wej?cie od osiedla za Politechnik?

Zadatek mo?na wp?aca?

 

Szko?a Tenisa SCORE II
 
Mateusz Skorek
ul. Daszy?skiego 1, 82-300 Elbl?g

67 1050 1764 1000 0091 0277 7027