SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Kadra

Zaj?cia prowadzone s? przez wykwalifikowan? kadr? trenersk?, w sk?ad której wchodz?:

Piotr Skorek Uwielbiany przez swoich podopiecznych licencjonowany trener Polskiego Zwi?zku Tenisowego z wieloletnim do?wiadczeniem.  Znany ze swojego profesjonalnego podej?cia i zaanga?owania do prowadzonych zaj??. Podczas swojej kariery by? wychowawc? medalistów Mistrzostw Polski w kategorii m?odzie?owych i w seniorach. Jest równie? trenerem lekkoatletyki. Lubi prac? z dzie?mi i m?odzie??, sprawiaj?c, ?e ka?dy trening w jego towarzystwie staje si? ci??k? prac? w doskona?ej atmosferze.

Mateusz Skorek - Wieloletni, do?wiadczony trener tenisa z dyplomem "trenera tenisa zawodników wyczynowych", absolwent AWF w Poznaniu, jest w trakcie kursu na "trenera zawodników wysokiego wyczynu". Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w kategoriach m?odzie?owych i seniorach. Uczestniczy? w M?odzie?owych Mistrzostwach Europy.  Zjednuje sobie sympati? zaórwno najm?odszych zawodników, m?odzie?y jak i ich opiekunów swoimi nowoczesnymi metodami i profesjonalnym podej?ciem. Jego zaj?cia zwykle s? bardzo wyczerpuj?ce, jednocze?nie niezwykle satysfakcjonuj?ce.

Przemys?aw Palczy?ski (mail: przemek@tenis.elblag.pl) - M?ody, licencjonowany instruktor tenisa ziemnego. Pasjonat ró?nych sportów. Jest doskona?ym sparing-partnerem, trenuj?cym ju? od kilku lat. Zw?aszcza m?odsze dzieci uwielbiaj? z nim treningi. Swoje wymagaj?ce zaj?cia zamienia w doskona?? zabaw?.

 

.