SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Squash dla Doros?ych

Szkó?ki jest to zorganizowana forma treningu, w której na jednego trenera przypada grupa ?wicz?cych. Osoby trenuj?ce mog? by? na jednym korcie lub rozproszeni na kilku kortach z trenerem „chodz?cym” mi?dzy kortami. Trener zadaje ?wiczenia do wykonania, a nast?pnie podchodzi do ka?dego z ?wicz?cych zwracaj?c uwag? na jego b??dy oraz podaje wskazówki jak ich unika?. Podczas szkó?ek zawodnicy rozwijaj? swoj? technik? i sprawno?? fizyczn? jednak kontakt z trenerem jest mniejszy ni? w przypadku treningów indywidualnych. Zaletami ?wicze? grupowych s?: cena – znacznie ni?sza ni? treningu indywidualnego, integracja oraz zdrowa rywalizacja na treningach.  Trener tematycznie rozk?ada zaj?cia, które uzale?nione s? od poziomu grupy i jej wymaga?.
 
Dla wszystkich rozpoczynaj?cych przygod? z squoshem, zapewniamy rakiety i ca?y sprz?t potrzebny do przeprowadzenia treningu! 
 
Cena:
zaj?cia 1 raz w tygodniu/100z? miesi?c
zaj?cia jednorazowe- 30z?