SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Przedszkole Tenisowe

Program dedykowany jest dla dzieci pocz?tkuj?cych, w wieku 4-6 lat. Treningi odbywaj? si? w grupach 3-6 osobowych z jednym trenerem. W przypadku grup liczniejszych lub grup ma?ych dzieci (4-latków) treningi prowadzone s? zwykle przez dwójk? trenerów.
Treningi trwaj? 1 godzin? zegarow?. Cz?stotliwo?? treningów: raz lub dwa razy w tygodniu, 12 miesi?cy w roku (bez przerwy wakacyjnej). W przypadku nieobecno?ci dziecka na treningu istnieje mo?liwo?? odrobienia zaleg?ego treningu.
Godzinne treningi obejmuj? zarówno nauk? gry w tenisa jak i "gry i zabawy tenisowe" oraz elementy treningu ogólnorozwojowego.
Wraz ze wzrostem stopnia zaawansowania oraz wieku dziecka proporcje czasu po?wi?conego na gry i zabawy oraz na nauk? gry ulegaj? zmianie.

Cennik
Zaj?cia 2x w tygodniu – 165/miesi?c
Zaj?cia 1x w tygodniu- 90z?/miesi?c

Dla wszystkich rozpoczynaj?cych przygod? z tenisem, zapewniamy rakiety i ca?y sprz?t potrzebny do przeprowadzenia treningu!