SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Polityka prywatno?ci

 

          Szko?a Tenisa Score II dok?ada wszelkich mo?liwych stara?, aby zadba? o prywatno??, bezpiecze?stwo danych osobowych swoich klientów w ramach prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej. Maj?c na celu rzetelne, przejrzyste i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych klientów firmy przygotowany zosta? dokument zwany dalej „Polityk? Prywatno?ci”, który reguluje sposób dbania o dane osobowe, a tak?e prawa, jakie przys?uguj? klientom w zwi?zku z przetwarzaniem ich danych. Tre?? dokumentu „Polityka prywatno?ci” jest zgodna z postanowieniami RODO- Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporz?dzenie o Ochronie Danych).

 

Polityka Prywatno?ci

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Szko?a Tenisa Score II z siedzib? w Elbl?gu (82-300) przy ul. Daszy?skiego 1, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej dnia 01.10.2012r. o numerze NIP: 5782912231, REGON:281428183.

W Trosce o bezpiecze?stwo danych osobowych powierzonych firmie stworzone zosta?y specjalnie zalecenia, procedury post?powania, aby dost?p do danych mia?y jedynie osoby do tego upowa?nione, a dane chronione by?y z najwy?sza staranno?ci? .

W Jakich celach Szko?a Tenisa Score II przetwarza dane osobowe?

Szko?a Tenisa wykorzystuje powierzone dane osobowe w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez klienta us?ugi. Dane osobowe s? przetwarzane równie? w celu realizacji obs?ugi kontaktu informacyjnego, wystawiania rachunku oraz za?wiadcze? o uczestnictwie w przedsi?wzi?ciach organizowanych przez Szko?? Tenisa Score II (np. pó?kolonie, obozy).

Wyra?enie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szko?? Tenisa Score II jest dobrowolne, jednak konsekwencj? nie wyra?enia zgody b?dzie brak mo?liwo?ci realizacji wybranej us?ugi z oferty Szko?y Tenisa Score II. Szko?a Tenisa Score II otrzymane dane przechowuje na w?asne potrzeby, nie udost?pnia danych osobistych klientów podmiotom nieupowa?nionym.

Jakie dane s? przetwarzane ?

Szko?a Tenisa Score II przetwarza nast?puj?ce dane osobowe:

 - dane kontaktowe: Imi? , nazwisko, adres e-mail , numer telefonu,

 - dane adresowe: adres zamieszkania,

 - dane weryfikuj?ce: wiek,

- dane wizerunkowe: zdj?cia i filmy.

Na jakiej podstawie prawnej Szko?a Tenisa Score II przetwarza Twoje dane osobowe ­­­?

Podstaw? prawna do przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy wykonania okre?lonej us?ugi pomi?dzy Panem/ Pani?, a Szko?? Tenisa Score II .

Dane osobowe klientów przetwarzane s?:

- zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych,

- zgodnie z wdro?on? Polityk? Prywatno?ci,

-w celu i zakresie niezb?dnym do zawarcia, ukszta?towania tre?ci Umowy, zmiany , jak równie? jej rozwi?zania

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych danych osobowych klienta w?a?ciwym organom b?d? te? osobom trzecim, które dokonaj? zg?oszenia ??dania udzielenia wybranych informacji opieraj?c si? przy tym na odpowiedniej podstawie prawnej, a tak?e zgodnie z przepisami obowi?zuj?cego prawa.

Jakie prawa ma osoba, której Administratorem danych osobowych jest Szko?a Tenisa Score II ?

Ka?dy klient ma prawo dost?pu do swoich danych, do ich sprostowania, usuni?cia, cofni?cia zgody czy te? ograniczenia przetwarzania. Ka?demu przys?uguje prawo sprzeciwu, jak równie? prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osob? odpowiedzialn? za przetwarzanie danych osobowych w firmie jest mo?liwy drog? elektroniczna : biuro@tenis.elblag.pl

Przez jaki okres czasu dane osobowe b?d? przez Szko?? Tenisa Score

przechowywane ?

Szko?a Tenisa Score II b?dzie w posiadaniu danych osobowych przez okres konieczny do realizacji wybranych us?ug, jak równie? po ich zako?czeniu, celem wykorzystania pojawiaj?cych si? uzasadnionych interesów Administratora Danych np. marketingu w?asnych us?ug- do chwili oficjalnego wycofania zgody, a tak?e do egzekwowania nale?nych zobowi?za? finansowych wobec firmy.

Zmiana polityki prywatno?ci

Polityka prywatno?ci Szko?y Tenisa Score II jest na bie??co weryfikowana i aktualizowana.