SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Aktualizacja regulaminu Ligi Tenisowej Score!

Zapraszamy do udzia?u w lidze tenisowej Score!

 

Regulamin ligi tenisowej Score 2018:

 

 

1. Liga zostanie rozegrana w dwóch kategoriach: open i pa?

2. Liga rozpocznie si? podzia?em grup wed?ug umiej?tno?ci do dnia 26.05.2018

3. Rozgrywki rozpoczn? si? turniejem otwarcia ligi – 25.05.2018 a zostan? zako?czone 29.09.2018. Równocze?nie zostanie rozegrany turniej ko?cz?cy sezon.

5. System gier to ka?dy z ka?dym w grupie (mecz oraz rewan?).

6. Ka?dy mecz gramy do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1 w setach decydowa? b?dzie super tiebreak (do 10 punktów, przy 9-9 gramy do dwóch punktów przewagi).

7. Punktacja:

- mecz wygrany 2:0 3 punkty

- mecz wygrany 2:1 2 punkty

- mecz przegrany 1:2 1 punkt

- mecz przegrany 0:2 0 punktów

8. Zawodnik, który zwyci??y? ma obowi?zek wys?a? sms z wynikiem pod numer 693252096

9. Wpisowe do ligi to 120 z?otych (w cenie puszka pi?ek przeznaczanych na mecze ligowe)

10. Mecze nale?y rozgrywa? na obiektach tenisowych Score (korty ziemne oraz hale na uroczej i daszy?skiego).

  Wynaj?cie kortu ziemnego na mecze ligowe :

- przed po?udniem w dni powszednie 10 z?otych za godzin?

- po po?udniu oraz w weekendy i dni ?wi?teczne 15 z?otych za godzin? *

Korty w hali 25 z?otych za godzin?*

* dop?ata za sztuczne o?wietlenie 5 z?otych za godzin?

11. Zapisy do ligi poprzez formularz dost?pny na kortach lub na stronie internetowej (mo?liwo?? przes?ania emailem na adres skorek.mateusz@gmail.com)

12. Pierwszych dwóch zawodników awansuje do grupy wy?ej , a dwóch zawodników ostatnich spada do grupy ni?ej. Zawodnik uplasowany w grupie ni?szej na trzecim miejscu gra mecz bara?owy z zawodnikiem trzecim od ko?ca grupy wy?szej.

13. Istnieje mo?liwo?? zapisania si? do ligi w trakcie jej trwania

14. W lidze mog? wystartowa? wszyscy zawodnicy, którzy nie s? sklasyfikowanie w pierwszej 30-tce m?odzików, 100tce – kadetów , juniorów i seniorów

15. Zawodnicy umawiaj? si? ze sob? telefonicznie.

 

 

Formularz:

 

Formularz zg?oszeniowy ligi tenisowej Score:

 Imi? i nazwisko: ...................................................................................................................

Kategoria: open / kobiety

numer telefonu:.......................................................................................................................

Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu dla potrzeb niezb?dnych do przeprowadzenia turniejów tenisowych oraz prowadzenia  ligi tenisowej Score Elbl?g (zgodnie z "polityka prywatno?ci" Szko?y Tenisa Score II, która jest zgodna z postanowieniami RODO - Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporz?dzenie o Ochronie Danych)) - http://tenis.elblag.pl/57-Polityka_prywatnosci