SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Procedury post?powania podczas Covid-19

 

 

Procedury post?powania i zasady treningu w czasie trwania pandemii Covid-19 na kortach otwartych im pó?otwartych


• zalecana jest rezerwacja kortów online lub telefonicznie.
• zalecane jest dokonywanie p?atno?ci przelewem
• brak mo?liwo?ci korzystania z szatni i w?z?a sanitarnego (poza WC);
• obowi?zkowa dezynfekcja r?k dla wchodz?cych i opuszczaj?cych obiekt,
• zalecany jest 15-minutowy bufor czasowy mi?dzy zako?czeniem gry a u?yciem kortu przez kolejnych graczy , który powinien zosta? wykorzystany na dezynfekcj? ?awek i bezkontaktow? wymian? graczy
• korzystanie tylko i wy??cznie z osobistego sprz?tu treningowego, klub nie mo?e prowadzi? wypo?yczalni sprz?tu treningowego

Dla graczy:

– amatorzy
• rekomendowane jest przyj?cie na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamkni?te)
• obowi?zuje zas?anianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywaj?c na korcie tenisowym nie ma obowi?zku zakrywania twarzy
• obowi?zuje limit czterech osób na kort
• rekomendowane jest systematyczne odka?anie r?k (np.: co 15 min.) – obowi?zkowe przy wej?ciu na obiekt i po zako?czeniu gry
• pi?ki powinny by? znaczone i przyporz?dkowane tylko do danego kortu
• konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie r?ki” po grze. Mo?na j? zast?pi? np. skinieniem g?ow?
• po zako?czeniu gry rekomendowane jest niezw?oczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie si?)

– zawodnicy
• obowi?zkowe przyj?cie na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamkni?te)
• obowi?zuje zas?anianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast zawodnik przebywaj?c na korcie tenisowym nie ma obowi?zku zakrywania twarzy
• na korcie mog? przebywa? tylko dwie osoby – zawodnik-zawodnik; zawodnik-trener lub maksymalnie dwóch zawodników na korcie i jeden trener. Wzajemne przestrzeganie przez trenera i zawodników odleg?o?ci – w przerwach min. 2 m; podczas gry 5 m
• sugerowana gra bez zmian stron kortu (ka?dy gracz na swojej po?owie kortu)
• pi?ki powinny by? znaczone i przyporz?dkowane tylko do danego kortu, graczy i trenera.
• zbieranie pi?ek tylko przy pomocy tub lub przy u?yciu r?kawiczek ochronnych (po jednej tubie dla ka?dej z osób, po grze dezynfekcja tub).
• do odwo?ania obowi?zuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników – ze wzgl?du na konieczno?? ograniczenia ilo?ci osób przebywaj?cych w tym samym czasie na obiekcie

Zaj?cia grupowe w klubie (grupy dzieci?ce – Tenis10 ):

• zaj?cia dla 4-osobowych grup dzieci?cych, na korcie mo?e bra? udzia? w treningu maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener (nie na po?owie, tylko na obu stronach kortu).
• obowi?zkowe przyj?cie na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystania z szatni na terenie obiektu (szatnie zamkni?te)
• obowi?zkowe zas?anianie twarzy (maseczki zakrywaj?ce nos i usta) w trakcie zaj??
• pi?ki zbiera tylko trener tub? z zachowaniem zasad u?ywania tuby, takim jak przy grupach zawodniczych.
• do odwo?ania obowi?zuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci – ze wzgl?du na konieczno?? ograniczenia ilo?ci osób przebywaj?cych w tym samym czasie na obiekcie,.