SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Oferta dla Firm

Chcia?by?, aby Twoi pracownicy mieli wi?cej ch?ci i energii do pracy?

Chcia?by? zapewni? im kilka chwil relaksu i zadba? o ich aktywny wypoczynek?

Z pomoc? Szko?y Tenisa SCORE masz okazj? zapewni? swoim pracownikom sportow? aktywno?? na najwy?szym poziomie - oferujemy stworzenie indywidualnych programów karnetowych zgodnie z potrzebami i mo?liwo?ciami pracodawcy. A wszystko to w korzystnych warunkach finansowych. 

Oferujemy:

zni?ki w zakupie karnetów na squasja i tenisa,
fachow? opiek? instruktorsk?,
zamkni?te imprezy integracyjne po??czone z rywalizacj? sportow?.

Korzy?ci dla Firmy:

motywacja oraz podniesienie zadowolenia w?ród pracowników,
ulgi podatkowe - mo?liwo?? wpisania w koszty dzia?alno?ci,
pozytywny wizerunek firmy poprzez podniesienie jej presti?u,
motywacja pozafinansowa pracownika.

Korzy?ci dla Pracowników:

lepsze zdrowie, wi?cej energii,
zadowolenie z pracy,
zwi?kszona mobilizacja w wykonywaniu codziennych obowi?zków,
poczucie docenienia przez Firm? za dobrze wykonan? prac?,
obni?ony poziom stresu.