SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Statut TT Score

ROZDZIA? 1

Nazwa, teren dzia?ania, charakter prawny

§1

Niniejszy statut jest aktem normatywnym reguluj?cym zadania, struktur? organizacyjn? i sposób dzia?ania stowarzyszenia kultury fizycznej o nazwie: Towarzystwo Tenisowe SCORE Elbl?g.

Towarzystwo Tenisowe SCORE Elbl?g mo?e u?ywa? nazwy skróconej - TT SCORE.

U?yte w tre?ci statutu okre?lenie TT SCORE oznacza ka?dorazowo: Towarzystwo Tenisowe SCORE Elbl?g

TT SCORE jest stowarzyszeniem zrzeszaj?cym osoby pe?noletnie oraz niepe?noletnie za zgod? rodziców, graj?ce w tenisa, pragn?ce gra? w tenisa, sympatyków tej gry.

§2

Terenem dzia?ania TT SCORE jest miasto Elbl?g i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedziba znajduje si? w Elbl?gu przy ulicy Kossaka 9/37  TT SCORE Elbl?g jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytu?u posiada osobowo?? prawn?.

§4

TT SCORE dzia?a zgodnie z ustaw? z dn. 25.06.2010 o sporcie (Dz.U. Nr 127), ustaw? z dn. 07.04.1989 "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz.U. Nr 20) oraz z w?asnym statutem, ustaw?  z dnia 24.04.2003r. o dzia?alno?ci po?ytku spo?ecznego i wolontariacie ( Dz.U.nr96, poz.873)

§5

TT SCORE u?ywa piecz?ci, god?a i barw.

 

ROZDZIA? 2

Cele i sposoby ich realizacji.

§6

Celem TT SCORE jest:

 1. Propagowanie sportu, w szczególno?ci za? tenisa ziemnego i tworzenie warunków dla jego rozwoju.
 2. Zapewnienie mo?liwo?ci uprawiania tenisa swoim cz?onkom.
 3. Organizowanie obozów i zgrupowa? sportowych.
 4. Praca na rzecz rozwoju tenisa ziemnego i dyscyplin pokrewnych (tj. tenisa sto?owego, badmintona, squasha) oraz sta?e podnoszenie poziomu sportowego.
 5. Wspó?dzia?anie z w?adzami pa?stwowymi i lokalnymi w zakresie modernizacji i rozbudowy obiektów sportowych , w szczególno?ci mog?cych s?u?y? rozwojowi tenisa i innych dyscyplin.
 6. Przestrzeganie zasad przyj?tych w przepisach mi?dzynarodowych dotycz?cych sportu amatorskiego i zawodowego.
 7. Dzia?anie w zakresie edukacji, o?wiaty i wychowania oraz ochrony i promocji zdrowia.
 8. Podejmowanie dzia?a? na rzecz integracji europejskiej i mi?dzynarodowej oraz rozwijanie kontaktów i wspó?pracy mi?dzy spo?ecze?stwami.
 9. Organizowanie zaj?? tenisa dla niepe?nosprawnych.

 §7

TT SCORE realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizacj? szkole? sportowych w postaci treningów , kursów, wyk?adów itp.
 2. Organizacj? zawodów i imprez sportowych, branie udzia?u w zawodach i imprezach organizowanych  przez inne powo?ane do tego organizacje
 3. Organizowanie obozów sportowych i zgrupowa? s?u??cych rozwojowi sportowemu i wypoczynkowi  zawodników i m?odzie?y szkolnej
 4. Prowadzenie pracy wychowawczej w?ród swoich cz?onków oraz propagowanie tenisa, wychowania fizycznego i sportu – tak?e na rzecz mieszka?ców Elbl?ga
 5. Troszczenie si? o wysoki poziom kulturalny i moralny zawodników.
 6. Zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania tenisa i utrzymywania kultury fizycznej swoich cz?onków w postaci ?rodków finansowych na dzia?alno??, kadry trenerów i instruktorów , urz?dze? sportowych, sprz?tu , materia?ów szkoleniowych.
 7. Wspó?praca z w?adzami lokalnymi , zwi?zkami sportowymi , ministerstwem sportu w zakresie modernizacji , rozbudowy i w?a?ciwej eksploatacji u?ytkowanych obiektów i urz?dze? sportowych.
 8. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisów i regulaminów w sporcie polskim i mi?dzynarodowym.

ROZDZIA? 3

Cz?onkowie, ich prawa i obowi?zki

§8

Cz?onkowie TT SCORE dziel? si? na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspieraj?cych
 3. Honorowych

§9

 1. Cz?onkami zwyczajnymi TT SCORE s? osoby fizyczne, które z?o?? pisemn? deklaracj? i zostan? przyj?te przez Zarz?d TT SCORE.
 2. Ma?oletni poni?ej 16 lat, za pisemn? zgod? przedstawicieli ustawowych, mog? nale?e? do TT SCORE i by? jego cz?onkami ale bez prawa g?osowania w Walnych Zebraniach TT SCORE oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do w?adz TT SCORE.

§10

Cz?onkowie zwyczajni maj? prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach TT SCORE z biernym i czynnym prawem wyborczym (z wyj?tkiem cz?onków ma?oletnich poni?ej lat 16).
 2. Zg?aszania propozycji i wniosków wobec w?adz TT SCORE.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych zorganizowanych przez TT SCORE.
 4. Korzystania z wszelkich urz?dze? TT SCORE na zasadach okre?lonych przez Zarz?d TT SCORE.
 5. Korzystania z innych uprawnie? okre?lonych przez Zarz?d TT SCORE.

§11

 1. Cz?onkami wspieraj?cymi mog? by? osoby fizyczne i osoby prawne, które popieraj? cele TT SCORE, zostan? przyj?ci przez Zarz?d i zadeklaruj? pomoc materialno -finansow? dla TT SCORE
 2. Cz?onkowie wspieraj?cy maj? te same prawa co cz?onkowie zwyczajni z wyj?tkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§12

Godno?? cz?onka honorowego nadaje Walne Zebranie TT SCORE osobom fizycznym, szczególnie zas?u?onym dla rozwoju tenisa i TT SCORE. Cz?onkowie honorowi maj? te same prawa co cz?onkowie zwyczajni z wyj?tkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§13

Do obowi?zków cz?onków TT SCORE nale?y:

 1. Branie czynnego udzia?u w dzia?alno?ci TT SCORE.
 2. Przestrzeganie postanowie? statutu i uchwa? W?adz TT SCORE.
 3. Godne reprezentowanie barw TT SCORE.
 4. P?acenie sk?adek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie TT SCORE.
 5. Solidarne wspó?dzia?anie w celu w?a?ciwego rozwoju TT SCORE.

§14

Cz?onkostwo w TT SCORE ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wyst?pienie zg?oszone na pi?mie do Zarz?du.
 2. Skre?lenie z listy cz?onków uchwa?? Zarz?du w przypadku zalegania z op?at? cz?onkowsk? przez okres 1 roku.
 3. Rozwi?zanie si? TT SCORE.
 4. Skre?lenie z listy cz?onków uchwa?a Zarz?du

§15

Od uchwa?y Zarz?du TT SCORE o skre?leniu z listy cz?onków przys?uguje stronie prawo odwo?ania do Walnego Zebrania TT SCORE w terminie 14 dni od daty dor?czenia stronie postanowienia uchwa?y Zarz?du.

ROZDZIA? 4

W?adze TT SCORE

§16

 

 1. W?adzami TT SCORE s?:
  1. Walne Zebranie TT SCORE
  2. Zarz?d TT SCORE
  3. Komisja Rewizyjna
  4. S?d Kole?e?ski
 2. Kadencja W?adz TT SCORE trwa 2 lata. Wybór W?adz: Zarz?du, Komisji Rewizyjnej i S?du Kole?e?skiego, nast?puje w g?osowaniu tajnym lub jawnym w zale?no?ci od decyzji Walnego Zebrania TT SCORE,
 3. Uchwa?y wszystkich W?adz TT SCORE zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów o ile postanowienia statutu w odniesieniu do poszczególnych w?adz nie stanowi? inaczej.

§17

 1. Walne Zebranie TT SCORE jest najwy?sz? w?adz? w TT SCORE i mo?e by? zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze TT SCORE zwo?ywane jest przez Zarz?d raz na dwa lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwo?ywane jest przez Zarz?d raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie TT SCORE zwo?ywane jest przez Zarz?d TT SCORE:
  1. Z w?asnej inicjatywy
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej
  3. Na wniosek 1/3 ogó?u cz?onków
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie TT SCORE odbywa si? nie pó?niej ni? 30 dni od z?o?enia wniosku lub podj?cia uchwa?y i obraduje nad sprawami, dla których zosta?o zwo?ane.

§18

1. Do wy??cznej kompetencji Walnego Zebrania TT SCORE nale?y:

 • uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej dzia?alno?ci TT SCORE
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda? Zarz?du i Komisji Rewizyjnej
 • uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarz?du TT SCORE
 • wybór Zarz?du, Komisji Rewizyjnej i S?du Kole?e?skiego
 • podejmowanie uchwa? o zmianie statutu lub rozwi?zaniu TT SCORE
 • ustalanie wysoko?ci i trybu p?acenia sk?adek cz?onkowskich
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania TT SCORE

2. Walne Zebranie TT SCORE jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków uprawnionych do g?osowania, a w drugim bez wzgl?du na liczb? obecnych o ile termin ten by? podany w zawiadomieniu.

3. Przy spe?nieniu punktu 2, uchwa?y zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów.

4. W Walnym Zebraniu TT SCORE mog? bra? udzia?, z g?osem doradczym, osoby zaproszone przez Zarz?d.

5. O terminie, miejscu i porz?dku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania TT Zarz?d zawiadamia zainteresowanych co najmniej na 30 dni przed jego terminem, a o Nadzwyczajnym na co najmniej 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienia imienne przesy?a Zarz?d na adresy domowe cz?onków Klubu pisemnie, zawiadamia telefonicznie lub poczt? elektroniczn?.

§20

1. Zarz?d Klubu sk?ada si? z od 3 do 5 cz?onków wybieranych przez Walne Zebranie TT SCORE, którzy spo?ród siebie wybieraj? prezesa, wiceprezesa, sekretarza.

2. Zebrania Zarz?du TT SCORE odbywaj? si? w miar? potrzeby, nie rzadziej jednak ni? raz w miesi?cu.

3. Do wa?no?ci uchwa? Zarz?du TT SCORE poza ustaleniami § 34, konieczna jest obecno?? co najmniej trzech cz?onków Zarz?du w tym prezesa lub wiceprezesa.

§21

Do zada? Zarz?du TT SCORE  nale?y kierowanie bie??c? dzia?alno?ci? TT SCORE w okresach pomi?dzy Walnymi Zebraniami TT SCORE a w szczególno?ci:

 • reprezentowanie TT SCORE na zewn?trz i dzia?anie w jego imieniu
 • wykonywanie uchwa? Walnego Zebrania TT SCORE
 • uchwalanie okresowych planów dzia?ania i preliminarzy bud?etowych
 • powo?ywanie i rozwi?zywanie komisji problemowych
 • przyjmowanie i skre?lanie cz?onków TT SCORE
 • zarz?dzanie maj?tkiem i funduszami TT SCORE zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami
 • sk?adanie sprawozda? z dzia?alno?ci TT SCORE
 • podejmowanie decyzji dyscyplinarnych w stosunku do cz?onków TT SCORE

§22

1. Cz?onek Zarz?du TT SCORE mo?e by? zawieszony lub odwo?any ze sk?adu Zarz?du je?li nie wykonuje przyj?tych obowi?zków b?d? dzia?a niezgodnie ze statutem.

2. Uchwa?? o zawieszeniu w czynno?ciach lub odwo?aniu cz?onka Zarz?du podejmuje Walne Zebranie wi?kszo?ci? 2/3 g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy uprawnionych do g?osowania.

3. Usuni?ty lub zawieszony cz?onek Zarz?du ma prawo odwo?ania si? do Walnego Zebrania TT SCORE w ci?gu 30 dni od daty dor?czenia postanowienia o usuni?ciu lub zawieszeniu.

§23

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroluj?cym ca?okszta?t dzia?alno?ci TT SCORE.

2. Komisja Rewizyjna sk?ada si? z 3 do 5 cz?onków wybieranych przez Walne zebranie TT SCORE.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodnicz?cego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna dzia?a w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynno?ci Komisji Rewizyjnej nale?y:

 • przeprowadzanie okresowych kontroli dzia?alno?ci statutowej i finansowej TT SCORE
 • wydawanie zalece? pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybie? w dzia?alno?ci, okre?lanie terminów oraz sposobów usuni?cia uchybie?
 • sk?adanie zastrze?e? w stosunku do projektowanych uchwa?, postanowie? i przedsi?wzi?? Zarz?du, je?li Komisja dojdzie do wniosku, ?e spowoduj? one lub mog? spowodowa? nieprawid?owo?ci w dzia?alno?ci TT SCORE
 • wyst?pienie z ??daniem zwo?ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania TT SCORE, wzgl?dnie z wnioskiem o zwo?anie posiedzenia Zarz?du w przypadkach stwierdzenia dzia?a? Zarz?du niezgodnych z prawem lub statutem b?d? z istotnymi interesami Klubu
 • stawianie wniosku o udzielenie lub odmow? udzielenia absolutorium ust?puj?cemu Zarz?dowi
 • sk?adanie sprawozda? z dzia?alno?ci Komisji na Walnym Zebraniu Klubu

§24

1. Cz?onek Komisji Rewizyjnej mo?e by? zawieszony w czynno?ciach lub odwo?any z jej sk?adu, je?li nie wykonuje przyj?tych obowi?zków lub dzia?a niezgodnie za statutem.

2. Uchwa?? o zawieszeniu w czynno?ciach lub odwo?aniu cz?onka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie wi?kszo?ci? 2/3 g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy jej cz?onków.

3. Odwo?any lub zawieszony cz?onek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwo?a? si? do Walnego Zebrania TT SCORE w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia uchwa?y o odwo?aniu lub zawieszeniu.

§25

W przypadku powstania wakatu w Zarz?dzie, Komisji Rewizyjnej, S?dzie Kole?e?skim w?adzom tym przys?uguje prawo dokooptowania nowych cz?onków spo?ród cz?onków TT SCORE. Liczba ich nie mo?e przekroczy? 1/3 pochodz?cych z wyboru.

§26

1. S?d Kole?e?ski sk?ada si? z 3 cz?onków w tym: przewodnicz?cego, wiceprzewodnicz?cego, sekretarza.

2. Do kompetencji S?du Kole?e?skiego nale?y:

 • przyjmowanie, rozpatrzenie i wydanie opinii dla Zarz?du w sprawach skarg wnoszonych do S?du Kole?e?skiego przez cz?onków TT SCORE
 • wydawanie opinii w sprawach dyscyplinarnych w przypadkach zasi?gania jej przez Zarz?d TT SCORE
 • wydawanie opinii w sprawach odwo?a? cz?onków TT SCORE do Walnego Zebrania TT SCORE
 • rozstrzyganie sporów mi?dzy cz?onkami TT SCORE, powsta?ych w trakcie zaj?? klubowych

3. Opinie S?du Kole?e?skiego stanowi? dodatkowy, traktowany jako obiektywny os?d sprawy, wspomagaj?cy podj?cie decyzji przez Zarz?d lub Walne Zebranie TT SCORE.

ROZDZIA? 5

Wyró?nienia i kary

§27

1. Za aktywny udzia? w realizacji zada? TT SCORE mog? by? przyznawane wyró?nienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyró?nie? i nagród okre?la regulamin uchwalany przez Zarz?d TT SCORE.

§28

1. W razie umy?lnego naruszenia przez cz?onków TT SCORE  postanowie? statutu lub niestosowanie si? do uchwa? w?adz TT SCORE, Zarz?dowi przys?uguje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie TT SCORE, prawo wymierzania nast?puj?cych kar:

 • upomnienia
 • nagany
 • zawieszenia w prawach cz?onka na okres do 12 miesi?cy
 • wykluczenia z przynale?no?ci do TT SCORE

2. Od uchwa?y Zarz?du o ukaraniu, cz?onkowi TT SCORE przys?uguje prawo odwo?ania si? do Walnego Zebrania TT SCORE w terminie 14 dni od daty dor?czenia mu postanowienia Zarz?du o ukaraniu.

3. Zg?oszenie odwo?ania obliguje Zarz?d do zwo?ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania TT SCORE w terminie 30 dni od daty z?o?enia pisemnego odwo?ania .

4. Uchwa?a Walnego Zebrania TT SCORE o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIA? 6

Maj?tek i fundusze TT SCORE

§29

1. Na maj?tek TT SCORE sk?adaj? si? nieruchomo?ci, ruchomo?ci oraz fundusze.

2. Na fundusze TT SCORE sk?adaj? si?:

 • sk?adki cz?onkowskie
 • darowizny
 • dotacje pa?stwowe na zadania z zakresu kultury fizycznej zlecone
 • dotacje na zadania zlecone przez samorz?d terytorialny
 • dochody z maj?tku
 • dochody z dzia?alno?ci gospodarczej
 • inne wp?ywy

3. TT SCORE mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? wed?ug zasad okre?lonych w odr?bnych przepisach.

4. Dochód z dzia?alno?ci gospodarczej TT SCORE s?u?y realizacji celów statutowych i nie mo?e by? przeznaczony do podzia?u mi?dzy jego cz?onków

ROZDZIA? 7

Sposób reprezentowania TT SCORE  oraz zaci?ganie zobowi?za? maj?tkowych, a tak?e wa?no?ci uchwa? w tym zakresie

§30

TT SCORE reprezentuj?:

 1. Zarz?d poprzez swoje uchwa?y
 2. Prezes Zarz?du lub wiceprezes jednoosobowo lub dwóch cz?onków Zarz?du ??cznie.

§31

Dla wa?no?ci o?wiadcze? w zakresie praw podejmowania zobowi?za? maj?tkowych oraz udzielania pe?nomocnictw wymagane s? podpisy dwóch osób: jeden Prezesa lub Wiceprezesa drugi uprawnionego, pe?nomocnictwem Prezesa, cz?onka Zarz?du.

§32

Na wniosek Prezesa Zarz?du, Zarz?d mo?e upe?nomocni? dowoln? osob? ze swego sk?adu do zaci?gania zobowi?za? maj?tkowych w ograniczonym zakresie.

§33

Uchwa?y Zarz?du TT SCORE w zakresie zobowi?za? maj?tkowych TT SCORE zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy ich cz?onków z zastrze?eniem, ?e musi by? obecny jego Prezes lub Wiceprezes oraz uprawniona przez niego osoba z grona cz?onków Zarz?du. W przypadku równej liczby g?osów rozstrzyga g?os Prezesa lub uprawnionej przez niego osoby.

ROZDZIA? 8

Zmiana statutu i rozwi?zanie si? TT SCORE

§34

Zmiany Statutu TT SCORE wymagaj? uchwa?y Walnego Zebrania  podj?tej wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy liczby cz?onków uprawnionych do g?osowania.

§35

TT SCORE mo?e by? rozwi?zane:

 1. Uchwa?? Walnego Zebrania TT SCORE, zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, w obecno?ci co najmniej po?owy liczby cz?onków TT SCORE. Musi ona okre?li? sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie maj?tek TT SCORE.
 2. Przez S?d, zgodnie z Art. 29 i 31 ustawy z dn. 07.04.89 - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20).