SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Aktualno?ci

 

Regulamin ligi tenisowej Tecnifibre w klubie Score Elbl?g 2019:

 

 

1. Sponsorem tytularnym jest firma Tecnifibre. Organizatorem Szko?a Tenisa Score Elbl?g oraz Mosir Elb?g

2. Liga zostanie rozegrana w dwóch kategoriach: open i pa?

3. Zg?oszenia do ligi przyjmowane b?d? do 12.05.2019. Podzia? nast?pi wed?ug zestawienia ko?cz?cego sezon 2018. Istnieje mo?liwo?? zapisania si? do ligi w trakcie jej trwania (start w najni?szej grupie).

4. Organizator ma mo?liwo?? przydzielenia dzikiej karty do dowolnej ligi w uzasadnionych przypadkach.

5. Przewidywany termin zako?czenia ligi 13.10.2019 (mo?liwo?? przed?u?enia przy sprzyjaj?cych warunkach pogodowych).

6. System gier to ka?dy z ka?dym w grupie (mecz oraz rewan?).

7. Ka?dy mecz gramy do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1 w setach decydowa? b?dzie supertiebreak (do 10 punktów, przy 9-9 gramy do dwóch punktów przewagi).

8. Punktacja:

- mecz wygrany 2:0 3 punkty

- mecz wygrany 2:1 2 punkty

- mecz przegrany 1:2 1 punkt

- mecz przegrany 0:2 0 punktów

9. Zawodnik, który zwyci??y? ma obowi?zek wys?a? sms z wynikiem pod numer 693252096 (w przypadku braku sms, mecz mo?e zosta? niezaliczony do klasyfikacji)

10. Wpisowe do ligi to 140 z?otych (w cenie puszka pi?ek Tecnifibre przeznaczanych na mecze ligowe)

11. Wszystkie mecze nale?y rozgrywa? pi?kami Tecnifibre X-One (istnieje mo?liwo?? dokupienia pi?ek X-One w klubie Score w promocyjnej cenie 25 z? za puszk? z 4 pi?kami)

12. Mecze nale?y rozgrywa? na obiektach tenisowych Score (korty ziemne oraz hale na uroczej i daszy?skiego).

  Wynaj?cie kortu ziemnego na mecze ligowe :

- przed po?udniem w dni powszednie 10 z?otych za godzin?

- po po?udniu oraz w weekendy i dni ?wi?teczne 15 z?otych za godzin? *

Korty w hali 25 z?otych za godzin?*

* dop?ata za sztuczne o?wietlenie 5 z?otych za godzin?

13. Zapisy do ligi poprzez formularz dost?pny na kortach lub na stronie internetowej (mo?liwo?? przes?ania e-mailem na adres skorek.mateusz@gmail.com)

14. Pierwszych dwóch zawodników na koniec sezonu awansuje do grupy wy?szej , a dwóch zawodników ostatnich spada do grupy ni?szej. Zawodnik uplasowany w grupie ni?szej na trzecim miejscu gra mecz bara?owy z zawodnikiem trzecim od ko?ca grupy wy?szej.

15. W lidze mog? wystartowa? wszyscy zawodnicy, którzy nie s? sklasyfikowanie w pierwszej 20tce m?odzików, 100tce – kadetów , juniorów i seniorów

16. Zawodnicy umawiaj? si? ze sob? telefonicznie.

17. Je?eli wyzywanemu zawodnikowi nie odpowiada termin podany przez wyzywaj?cego ma mo?liwo?? wyboru alternatywnego terminu dogodnego dla obu zawodników nie pó?niejszego ni? 7 dni od momentu wyzwania (mo?liwo?? przed?u?enia terminu w uzasadnionych przypadkach np. choroba, urlop, kontuzja itp).

PARTNERZY LIGI:

Mosir Elbl?g

Restauracja Przy Bramie

Tecnifibre

Pole golfowe Sand Valley

Catering Regeneracja

 

 

Formularz:

 

 

 

 

 

 

Formularz zg?oszeniowy ligi tenisowej Score:

 Imi? i nazwisko: ...................................................................................................................

Kategoria: open / kobiety

numer telefonu:.......................................................................................................................

Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu dla potrzeb niezb?dnych do przeprowadzenia turniejów tenisowych oraz prowadzenia  ligi tenisowej Score Elbl?g (zgodnie z "polityka prywatno?ci" Szko?y Tenisa Score II, która jest zgodna z postanowieniami RODO - Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporz?dzenie o Ochronie Danych)) - http://tenis.elblag.pl/57-Polityka_prywatnosci